Wat is het VervoersfondsBS

Immanuël is sinds de oprichting een streekschool en tot op heden komen er ook leerlingen uit omliggende gemeenten de school bezoeken. Omdat de kosten voor het vervoer geen belemmering mogenzijn om de school te bezoeken is afgesproken dat alle ouders samen de kosten voor het vervoer van de leerlingen dragen en daarvoor is het Vervoersfonds ingesteld. Het bestuur heeft een Vervoerscommissie ingesteld die het vervoer faciliteert en ook het Vervoersfonds beheert en de ouderbijdragen int.

Gezinnen buiten Best

ls u buiten Best woont en uw kinderen naar BS Immanuël gaan, neemt u dan contact op met de Vervoerscommissie. Zij bekijken samen met u of u in aanmerking kunt komen voor subsidie van uw gemeente voor het leerlingenvervoer en of er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld te carpoolen. Als u zelf gaat rijden en buiten de gemeente Best woont, dan kunt u de kilometersdeclareren bij het vervoersfonds.

Vervoersbijdrage

Zoals gezegd dragen alle ouders bij aan het vervoer van de leerlingen buiten Best. Dit is een inkomensafhankelijke bijdrage, die voor de ouders uit Best aan te merken is als gift. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de ouders die buiten Best wonen (gebruikers) en ouders die in Best wonen (niet-gebruikers). De ouders uit Best betalen 75% van het bedrag dat de ouders buiten Bestbetalen. U krijgt van de Vervoerscommissie jaarlijks een digitaal formulier waarop u kunt aangeven in welke categorie uw inkomen valt. U ziet dan ook meteen welke bijdrage er wordt afgeschreven van uw rekening. Jaarlijks bekijkt de Vervoerscommissie welk bedrag er voor het leerlingenvervoer nodig is en dat berekenen ze door aan de ouders. De laatste jaren zijn de kosten behoorlijk gedaald, omdat ouders zijn gaan carpoolen. U moet denken aan een bedrag van ca. 2euro (1/3 modaal) tot8 euro (3x modaal) per maand dat u aan het Vervoersfonds betaalt.

Contact

Meer informatie over de geschiedenis, uitvoering en praktische kant van het vervoer kunt u vinden in de Infoklapper Vervoer die beschikbaar is via Hannie Sonneveld.Voor alle andere vragen mail: vervoer@immanuel.nl